Algemene voorwaarden Adventure at home

 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Adventure at home.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
 3. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst.

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid

 1. U neemt geheel op eigen risico deel aan de activiteit. Adventure at home is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die u oploopt tijdens of ten gevolge van de activiteit. U bent te allen tijde verplicht de door Adventure at home verplicht gestelde veiligheidsvoorschriften op te volgen.
 2. Adventure at home is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Adventure at home georganiseerde activiteiten. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Adventure at home. Bij deelname aanvaardt de klant automatisch het risico die de activiteit met zich meebrengt.
 3. Bij nalatigheid en ondeskundig handelen is de klant aansprakelijk voor de veroorzaakte schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van Adventure at home of derden waarmee Adventure at home al dan niet in contractuele relatie staat. De klant vrijwaart Adventure at home voor eventuele aanspraken van derden.
 4. De aansprakelijkheid van Adventure at home is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Adventure at home of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 6. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Adventure at home of de vertegenwoordiger van Adventure at home te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 7. Adventure at home zal de overeenkomst uitvoeren overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Adventure at home redelijkerwijs mocht hebben. Adventure at home zal naar gelang de omstandigheden de deelnemer hulp en bijstand verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben.

 

Artikel 3: Aanvraag

 1. De opdrachtgever kan de wijziging afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit, binnen 1 week na de melding van de wijziging door Adventure at home doch in ieder geval uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit, aan Adventure at home melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.
 2. Adventure at home behoudt het recht de activiteit bij onvoldoende belangstelling of een andere gewichtige en grondige reden te wijzigen of te annuleren. In overleg wordt er naar een alternatief gezocht dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.
 3. Adventure at home behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een activiteit.
 4. De offerte dient binnen 14 dagen bevestigt te worden. Indien dit niet gebeurd word de offerte verwijderd.

 

Artikel 4: Facturering

 1. U kunt akkoord gaan met de offerte door middel van een mail. De mail word dan gebruikt al digitale handtekening.
 2. Na bevestiging betaald de opdrachtgever 25% voorschot op het totale offerte bedrag. Hiermee word de gekozen datum en starttijd gereserveerd. Word dit bedrag niet betaald blijft de datum vrij voor andere opdrachtgevers.
 3. Bedrag van de vooruit betaling dient bij bevestiging direct te worden overgemaakt.
 4. Het factuur dient binnen 2 weken na ontvangst betaalt te zijn.
 5. Deelnemers aantal kan gewijzigd worden tot en met 7 dagen voor aanvang.
 6. Bij toevoeging van deelnemers ontvangt u een extra factuur. Deze extra kosten dienen 2 dagen voor de aanvang van de activiteit betaald te zijn. Dit moet aantoonbaar zijn op de dag van uitvoering. Mocht het niet aantoonbaar zijn worden de extra deelnemers uitgesloten van de activiteit.

 

Artikel 5: annulering

 1. Annuleert u de activiteit voor 14 dagen voor aanvang dan ontvangt u 100% van het bedrag terug (inclusief 25% voorschot).
 2. Annuleert u de activiteit 14 tot 7 dagen voor aanvang dan ontvangt u 50% van het factuur bedrag terug. Indien het factuur volledig betaald is.
 3. Annuleert u de activiteit binnen 7 dagen voor aanvang dan ontvangt u 0% van het bedrag terug. Dit houd in dat u ook uw voorschot niet terug krijgt.
 4. Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte of kou, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast. Er word met de opdrachtgever gekeken naar een passend alternatief.

 

Artikel 6: Prijsbepaling

 1. De prijs in publicaties en offertes geldt in principe per persoon. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
 2. Wij reken €0,19 per gereden kilometer als reiskosten vergoeding. Dit word berekent vanuit ons kantoor adres: mgr schaepmanlaan 29, 5103BB Dongen

 

Artikel 7: Privacy

 1. Contact gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan. Hieronder vallen offertes, facturen en mail gegevens.